Κατηγορία έργου: Κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τοποθεσία: Καρδίτσα

Κύριος του έργου: HELLENIC PROTEIN S.A.

Χρόνος κατασκευής: 2003