Κατηγορία έργου: Κατοικίες

Τοποθεσία: Λάρισα

Κύριος του έργου: Ιδιώτης

Χρόνος κατασκευής: Μάρτιος 2007