Κατηγορία έργου: Κτίρια Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τοποθεσία: ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων

Κύριος του έργου: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.

Χρόνος κατασκευής: 2018 – 2019